Regulamin

Regulamin konkursu "Balance On" Regulamin promocji "Torba materiałowa za 1 zł" Regulamin promocji "Torba materiałowa za 1 zł - Care Club" Regulamin programu "Care Ambassador" Klauzula informacyjna RODO ambasador marki Regulamin Karty upominkowej

Wersja Regulaminu obowiązująca od 28 maja 2024 roku

§ 1. Postanowienia wstępne

 1. Usługodawcą, a jednocześnie Sprzedawcą w Sklepie internetowym w domenie https://www.healthlabs.care jest:
  Health Labs Care Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie [dawniej Health Labs Care spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa] przy ul. Franciszka Klimczaka 1 Segment E, 02-797 Warszawa, NIP 9662131622, REGON: 383828819, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000986637, o kapitale zakładowym 102 173,70 zł, wpłaconym w całości.
 2. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest dobrowolna, ale jest konieczna do utworzenia Konta i/lub zawarcia Umowy i złożenia Zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 3. Sprzedawca prowadzi sprzedaż i przedsprzedaż suplementów diety, które w świetle przepisów prawa  w tym ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2006 nr 171, poz. 1225 ze zm.) nie stanowią produktu leczniczego, a środki spożywcze w formie: płynów, kapsułek, drażetek, tabletek, saszetek z proszkiem i w innych podobnych postaciach. Ich celem jest wyłącznie uzupełnienie diety Klienta o składniki mineralne, witaminy, lub inne substancje wykazujące efekt odżywczy lub inny fizjologiczny. Suplementy diety sprzedawane przez Sprzedawcę nie stanowią zastępstwa dla produktów leczniczych przepisanych Klientowi przez lekarza. Sprzedawca umożliwia Klientowi  nabycie za pośrednictwem Sklepu Internetowego Konsultacji żywieniowej świadczonej przez spółkę Health Labs Personal Care Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku.
 4. Definicje:
  a) Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  b) Formularz Zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w domenie sklepu internetowego healthlabs.care umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
  c) Klient – to Strona umowy sprzedaży zawieranej ze Sprzedawcą w tym: Konsument, przedsiębiorca, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę ze Sprzedawcą lub która korzysta lub zamierza korzystać z Usługi Elektronicznej.
  d) Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej ze Sprzedawcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Przez Konsumentami na potrzeby niniejszego Regulaminu rozumie się także osoby fizyczne zawierające umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  e) Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym https://www.healthlabs.care.
  f) Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma lub Konsultacja Żywieniowa będąca przedmiotem Umowy między Klientem a Sprzedawcą.
  g) Czas realizacji Zamówienia – liczba dni roboczych, w których Sprzedawca skompletuje Zamówienie złożone przez Klienta, powierzy zamówiony Produkt przewoźnikowi oraz dostarczy zamówiony Produkt za pośrednictwem przewoźnika do miejsca wskazanego przez Klienta w Formularzu Zamówienia. W przypadku Konsultacji Żywieniowej, Klient sam wybiera datę i termin realizacji Konsultacji Żywieniowej.
  h) Produkt w przedsprzedaży – prezentowany w Sklepie internetowym Produkt oznaczony w Sklepie internetowym “przedsprzedaż” (etykietka przy prezentacji Produktu), możliwy do zarezerwowania zgodnie z Regulaminem Przedsprzedaży, który nie został jeszcze wytworzony, albo nie jest dostępny w Sklepie internetowym, dostawa Produktu przedsprzedażowego odbywa się w czasie wskazanym przy prezentacji Produktu przedsprzedażowego.
  i) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy na odległość składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające Produkt, co do którego Klient składa ofertę zawarcia Umowy oraz dane Klienta konieczne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy w zakresie wskazanym w Formularzu Zamówienia (sposób zapłaty, sposób dostarczenia Produktu, miejsce dostarczenia Produktu oraz dane Klienta).
  j) Kodeks Cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. dnia 10 maja 2018 r. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.).
  k) Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.
  l) Sprzedawca – Health Labs Care Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie [dawniej Health Labs Care spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa] przy ul. Franciszka Klimczaka 1 Segment E, 02-797 Warszawa, NIP 9662131622, REGON:  383828819, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000986637, o kapitale zakładowym 102 173,70 zł, wpłaconym w całości.
  m) Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
  n) Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
  o) Przedsprzedaż – prezentowanie przez Sklep internetowy treści stanowiące zaproszenie do składania ofert przez Klientów i odnoszące się do Produktów będących w trakcie produkcji, lub których produkcja jest planowana umożliwiające złożenie zamówienie produktu przed jego premierą w cenie specjalnej zgodnie z odrębnym Regulaminem Przedsprzedaży.
  p) Umowa – umowa dotycząca sprzedaży Produktu zawierana w języku polskim, pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą.
  q) Koszyk – wirtualne narzędzie, umożliwiające Klientowi agregację wybranych Produktów przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości. Podczas wyboru Produktów, Klient może dowolnie zarządzać zawartością Koszyka poprzez dodawanie do niego lub usuwanie z niego Produktów.
  r) Promocja – ściśle określony w czasie rabat na wybrane Produkty, będące w ofercie Sprzedawcy i mogące być przedmiotem Umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
  s) Dowód zakupu – paragon fiskalny, faktura VAT lub inny dowód, przekazany Klientowi na jego żądanie potwierdzający sprzedaż Produktu.
  t) Newsletter – usługa świadczona drogą elektronicznie, którą Klient może zamówić/ zasubskrybować - poprzez Stronę internetową - elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych treści elektronicznych zawierających informacje o Sprzedawcy, Produktach, usługach świadczonych przez podmioty powiązane ze Sprzedawcą, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
  u) Konto – Usługa Elektroniczna, w ramach której Sprzedawca umożliwia Klientowi założenia Konta oznaczonego indywidualną nazwą (loginem) i hasłem, którego założenie wymaga wypełnienia przez Klienta Formularza, w ramach Konta możliwe jest gromadzenie informacji o Zamówieniach składanych za jego pośrednictwem, edycja danych Klienta, udzielonych zgód marketingowych i wgląd do historii Zamówień.
  v) Pakiet – Pakiet Simple, Standard lub Complex umożliwiający zakup Konsultacji Żywieniowej o specyfikacji wskazanej w opisie Pakietu.
  w) Konsultacja żywieniowa - możliwa do nabycia za pośrednictwem Sklepu Internetowego usługa świadczona drogą elektroniczną w formie teleporady przez spółkę Health Labs Personal Care Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku na podstawie Regulaminu Konsultacji Żywieniowej, przedmiotem której jest udzielenie porady dotyczącej zdrowego odżywiania, suplementacji i uzupełnienia diety - trwająca przez czas wskazany w wybranym Pakiecie poszczególnych suplementów diety w celu uzupełnienia diety. Konsultacja żywieniowa nie jest konsultacją zdrowotną ani świadczeniem zdrowotnym w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej.
  x) Opinia – dodana przez Klienta treść, w odpowiedzi na prośbę Sprzedawcy o wyrażenie opinii o Produkcie, po dokonaniu zakupu Produktu.
 5. Korzystanie ze Sklepu internetowego wymaga, aby urządzenia końcowe i system komunikacji używany przez Klienta spełniały wymagania następujące  minimalne  wymagania techniczne:
  a) posiadanie komputera lub innego urządzenia z dostępem do sieci Internet;
  b) posiadanie wybranej przeglądarki internetowej w zaproponowanej wersji lub nowszej z włączoną obsługą Java Script, plików cookie oraz technologii Local Storage: Google Chrome 61, Mozilla Firefox 60, Microsoft Edge 16, Opera 48;
  c) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail);
  d) w przypadku korzystania z Konsultacji żywieniowej – dostęp do mikrofonu i głośników/słuchawek oraz opcjonalnie kamery;
  e) w przypadku korzystania z Konsultacji żywieniowej – łącze internetowe o przepustowości pozwalającej na bezproblemową transmisję obrazu z kamery i/lub dźwięku (sugerowane min. 10 Mb/s).
 6. Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet - w celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Formularzu Zamówienia. Sprzedawca zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Formularzu Zamówienia poprzez stosowanie protokołu SSL (Secure Socket Layer).
 7. Klient korzystający ze Sklepu internetowego jest zobowiązany do:
  a) korzystania z Usług Elektronicznych w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu;
  b) niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym;
  c) korzystania z Usług Elektronicznych w sposób niezakłócający ich funkcjonowania;
  d) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w Sklepie Internetowym i Newsletterze jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.
 8. Sprzedawca zapewnia ochronę przesyłanych treści cyfrowych i danych poprzez stosowanie środków technicznych i organizacyjnych, w celu ich zabezpieczenia przed ich pozyskaniem przez osoby nieupoważnione (np. szyfrowanie SSL, hasła dostępu, programy antywirusowe). Jednakże Sprzedawca wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną niesie zagrożenie przedostania się do systemu teleinformatycznego i urządzenia Klienta szkodliwego oprogramowania lub nieuprawnionego uzyskania dostępu do danych Klienta przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania niniejszych zagrożeń, Klient jest obowiązany stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne, takie jak np. korzystanie z aktualnych wersji oprogramowania, stosowanie silnych i unikalnych haseł, stosowanie oprogramowania antywirusowego.
 9. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu zawarcia Umowy.
 10. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta, będącego jednocześnie Konsumentem, przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 11. Wszystkie zdjęcia Produktów oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone w Sklepie internetowym, Formularzu Zamówienia, Newsletterze  są własnością Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie lub prawa własności intelektualnej. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych w Sklepie internetowym, Formularzu Zamówienia, Newsletterze w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa.
 12. Zabrania się  pobierania zdjęć ze strony Sklepu internetowego, Newsletterów  oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie lub prawa własności intelektualnej  jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.

§ 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Usługi świadczone przez Sprzedawcę drogą elektroniczną za pośrednictwem  Sklepu internetowego polegają na:
  a) prezentacji Produktów;
  b) umożliwieniu zawarcia Umowy sprzedaży poprzez Formularz Zamówienia.
  c) Konto,
  d) Newsletter;
  e) Opinie.
 2. Korzystanie z konta możliwe jest po:
  a) wypełnieniu przez Klienta Formularza z danymi do złożenia Konta,
  b) kliknięciu pola „Załóż konto”;
  c) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej.
  d) w Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło.
 3. Usługa Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania  pisemnie lub elektronicznie kontakt@healthlabs.pl lub poprzez skorzystanie z opcji usuń konto dostępnej w Koncie. Usunięcie konta Klienta nie oznacza cofnięcia zgód marketingowych (wysyłanych drogą e-mail lub SMS/MMS/telefonicznie).
 4. Klient korzystając z Usługi Konto powinien zastosować się do następujących rekomendacji dotyczących bezpieczeństwa:
  a) Hasło należy zapamiętać, nie należy go zapisywać. Hasło powinno składać się z co najmniej jednej wielkiej litery, co najmniej jednej małej litery oraz co najmniej jednej cyfry lub znaku specjalnego. Minimalna dopuszczalna długość hasła to 8 znaków.
  b) Obowiązuje bezwzględny zakaz ujawniania haseł osobom trzecim.
  c) W przypadku podejrzenia wejścia w posiadanie hasła przez osoby trzecie należy niezwłocznie podjąć próbę zmiany hasła oraz zgłosić fakt Sprzedawcy.
  d) W przypadku zapomnienia bądź utraty hasła należy niezwłocznie wykonać procedurę zmiany hasła na nowe. Zmiana hasła następuje jedynie na wniosek uprawnionego Klienta - właściciela Konta, po potwierdzeniu jego tożsamości.
  e) Klient wprowadzając hasło powinien mieć pewność, że nie zostanie ono podejrzane przez osoby trzecie.
  f) Kończąc lub przerywając pracę z Kontem należy się bezwzględnie wylogować. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w której Klient oddala się od komputera, na którym pracował.
  g) Komputery i inne urządzenia z których loguje się Klient do Konta z powinny być chronione za pomocą rozwiązań zapewniających ochronę przed złośliwym oprogramowaniem oraz atakiem z zewnątrz.
 5. Możliwość korzystania z Newslettera następuje poprzez:
  a) podanie adresu poczty elektronicznej, na który będą wysyłane wiadomości elektroniczne – Newsletter;
  b) kliknięcie w formularzu widocznym na stronie Sklepu Internetowego przycisku “Zapisz się”.
 6. Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Klient zostaje zapisany na Newsletter.
 7. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez:
  a) kliknięcie w link wypisu w każdej wiadomości wysłanej w ramach Newslettera lub
  b) stosowną opcję w usłudze Konto, lub
  c) poprzez wysłanie stosownego żądania pisemnie lub elektronicznie na adres e-mail: kontakt@healthlabs.pl.
 8. Formularz Zamówienia umożliwia zawarcie Umowy  poprzez dodanie przez Klienta Produktu do Koszyka, wypełnieniu danych w Formularza Zamówienia zgodnie z § 4 Regulaminu. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP, jeżeli do Zamówienia ma zostać dołączona faktura VAT.
 9. Usługa Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie i umożliwia zawarcie Umowy sprzedaży bez konieczności zakładania Konta,  ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem.
 10. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego, a także zgłoszenia dotyczące naruszeń Regulaminu, Klient może składać w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@healthlabs.pl lub pisemnie na adres: Health Labs Care S.A. (dawniej: Health Labs Care Sp. z o.o. sp.k.) ul. Franciszka Klimczaka 1 Segment E, 02-797 Warszawa. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości, żądania Klienta oraz danych kontaktowych składającego reklamację (imię, nazwisko oraz adres do korespondencji) – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 11. Reklamacje, o których mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, będą rozpatrywane przez Sprzedawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres wskazany przez składającego reklamację. Jeśli dane lub informacje podane w reklamacji będą wymagały uzupełnienia, przed rozpoznaniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do Klienta o uzupełnienie reklamacji we wskazanym zakresie.
 12. Klient może dodać Opinię po dokonaniu zakupu Produktu, w odpowiedzi na wysłaną na e-mail Klienta prośbę Sprzedawcy, o wyrażenie opinii o Produkcie, za pośrednictwem odpowiedniego formularza dostępnego w Sklepie Internetowym.
 13. Do dodania Opinii nie jest konieczne posiadanie Konta Klienta Rejestracja i/lub zalogowanie.
 14. Klient nie może zamieścić w treści Opinii odesłań internetowych do innej strony internetowej (linków) lub fragmentów kodu źródłowego.
 15. Każda Opinia, Pytanie do opinii oraz Odpowiedź na pytanie do opinii dodawana przez Klienta oznaczona jest wyłącznie imieniem, opcjonalnie Klient może zamieścić informację o wieku.
 16. Opinia nie może zawierać:
  a) linków, adresów stron internetowych, odnośników do innych serwisów internetowych;
  b) treści powszechnie używanych za obraźliwe w tym wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami;
  c) treści o charakterze komercyjnym lub reklamowym;
  d) danych osobowych w tym innych osób fizycznych, w szczególności: imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, numeru telefonu lub adresu e-mail;
  e) treści nieprawdziwych, pomówień, stanowiących o naruszeniu dóbr osobistych, podważających dobre imię, renomę Sprzedawcy, Opinia nie może naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie może mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji lub narusza dobre obyczaje lub godzi w uczucia religijne;
  f) treści stanowiących wynik porozumienia z innymi Użytkownikami lub Kontrahentami w celu wzajemnego oddziaływania na wiarygodność Sprzedawcy.
 17. Sprzedawca może publikować w Sklepie Internetowym  wybrane Opinie, z zastrzeżeniem archiwizacji lub usuwania najstarszych lub wybranych Opinii w przypadkach zmiany układu strony internetowej, opisu Produktów, zmiany Produktu, rebrandingu i innych, które będą świadczyły o nieaktualności Opinii w stosunku do prezentowanego Produktu.
 18. Opinia może zostać opublikowana w serwisie internetowym Sprzedawcy oraz przy prezentacji Produktu na innych stronach internetowych, w mediach społecznościowych, a także w komunikacji marketingowej związanej z Produktem, którego dotyczy Opinia lub dotyczącej promocji Sprzedawcy.
 19. Na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa Sprzedawca upoważniony jest do usuwania wypowiedzi w całości lub części.
 20. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do usunięcia wypowiedzi w całości lub części bądź jej zmiany redakcyjnej i edycyjnej, w niezbędnym zakresie, gdy Opinia: stanowi kolejną opinię odnoszącą się do Produktu,  odnosi się do innego Produktu, niż zakupiony przez Klienta, jest skopiowaną opinią innego użytkownika, narusza prawa autorskie.
 21. Przed publikacją Opinii, Sprzedawca może weryfikuje czy nie narusza ona postanowienia ust. 16 lub 20 powyżej, a także pod kątem interpunkcji, błędów ortograficznych. Jeżeli Sprzedawca dostrzeże potrzebę usunięcia z opinii błędów ortograficznych, interpunkcyjnych lub części naruszającej postanowienia ust. 16 lub 20 powyżej, poinformuje o tym Klienta wysyłając mu proponowaną treść Opinii po usunięciu tych uchybień, do opublikowania. Klient może nie zgodzić się z publikacją proponowanej Opinii po zmianie.

§ 3. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego

1. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem, Regulaminem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich;

b) wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym, niewprowadzających w błąd lub nienaruszających prawa osób trzecich;

c) korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób niezakłócający funkcjonowania Sprzedawcy i Sklepu Internetowego;

d) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie użytku osobistego.

2. Sprzedawca informuje, że niedopuszczalne jest podejmowanie przez Klienta czynności, które mogłyby destabilizować lub zakłócać działanie Sklepu internetowego lub utrudniać dostęp do Sklepu internetowego Sprzedawcy lub innym Klientom, jak również podejmowanie przez Klienta działań takich jak umieszczanie w Sklepie internetowym lub rozsyłanie za jego pośrednictwem niezamówionej informacji handlowej

3. W przypadku naruszenia przez Klienta przepisów prawa, postanowień Regulaminu lub zasad Polityki Prywatności, a także w przypadku postępowania przez Klienta w sposób utrudniający pracę Sklepu internetowego lub uciążliwy dla innych Klientów, Sprzedawca ma prawo pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego lub ograniczyć mu dostęp do niektórych funkcjonalności Sklepu internetowego.

4. W Sklepie Internetowym mogą być organizowane Promocje na wybrane Produkty. O zasadach dotyczących promocji decyduje Sprzedawca, podając je do wiadomości publicznej na stronie Sklepu internetowego.

5. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

§ 4. Zasady zawierania umowy

1. Klient może złożyć Zamówienie, a następnie zawrzeć Umowę poprzez:

a) złożenie Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia na stronie Sklepu internetowego;

b) złożenie Zamówienia poprzez usługę Konto [częściowo uzupełnione dane Klienta] wypełniając Formularz Zamówienia, w zakresie niezbędnym do finalizacji Zamówienia.

2. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie internetowym są oryginalne, fabrycznie nowe oraz zgodne z powszechnie obowiązującym prawem.

3. Zamówienia, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

4. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 16.00, w soboty i niedziele oraz święta, będą realizowane następnego dnia roboczego.

5. W celu skutecznego złożenia Zamówienia w sposób, o którym mowa w ust. 1 lit. a) niniejszego paragrafu, konieczne jest:

a) dodanie Produktu do Koszyka,

b) prawidłowe wypełnienie przez Klienta dostępnego na stronie Sklepu internetowego Formularza Zamówienia zawierającego dane do wysyłki Produktu,

c) dokonanie wyboru sposobu płatności, sposobu dostawy

d) zaakceptowanie postanowień Regulaminu i Polityki Prywatności oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.

6.W celu skutecznego złożenia Zamówienia, o którym mowa w ust. 1 lit. b) niniejszego paragrafu, konieczne jest

a) dodanie Produktu do Koszyka,

b) zalogowanie się do Konta,

c) prawidłowe wypełnienie przez Klienta dostępnego na stronie Sklepu internetowego Formularza Zamówienia,

d) dokonanie wyboru sposobu płatności, sposobu dostawy,

d) akceptacja postanowień Regulaminu i Polityki Prywatności,

e) oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.

prawidłowe wypełnienie przez Klienta dostępnego na stronie Sklepu internetowego Formularza Zamówienia zawierającego dane do wysyłki Produktu,

b) dokonanie wyboru sposobu płatności,

c) zaakceptowania postanowień Regulaminu oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.

7. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę”, lub do momentu potwierdzenia przez Sprzedawcę skompletowania złożonego przez Klienta Zamówienia Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz zmian w zakresie wyboru Produktu. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na danej stronie internetowej Sprzedawcy.

8. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza złożenie Zamówienia przez Klienta. Potwierdzenie złożenia Zamówienia przez Sprzedawcę następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości email, zawierające potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, na adres podany przez Klienta. Wiadomość email stanowi potwierdzenie zawarcia Umowy pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem.

9. Umowę traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości email potwierdzającej wszystkie istotne elementy Umowy sprzedaży zgodnie z ust 8 powyżej.

10. Czas realizacji Zamówienia (skompletowanie Zamówienia i przygotowanie go do wysyłki) wraz z dostawą wynosi od 1 do 7 dni roboczych i jest liczony w następujący sposób:

a) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przy odbiorze – od dnia zawarcia Umowy sprzedaży;

b) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności elektronicznej – od dnia zaksięgowania wpłaty w pełnej wysokości na rachunku bankowym Sprzedawcy.

11. Klient może dokonać zmian w Zamówieniu lub je anulować do momentu potwierdzenie złożenia Zamówienia przez Sprzedawcę.

12. W przypadku braku dostępności zamówionych przez Klienta Produktów, Sprzedający informuje o tym w Sklepie Internetowym lub poinformuje o tym Klienta, który złożył Zamówienie na Produkt. W takiej sytuacji Klient może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości Zamówienia.

13. Niezbędnym elementem procedury składania Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu i Polityki prywatności, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją Zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu lub Polityki Prywatności w toku procedury składania Zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia Produktu za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

14. Elementem procedury składania Zamówienia jest również podanie przez Klienta jego danych osobowych wskazanych w formularzu Zamówienia oznaczonych jako obligatoryjne oraz zapoznania się przez Klienta z Klauzulą informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dostępną w Polityce Prywatności. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia Zamówienia. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia Zamówienia.

15. Informacja o całkowitej wartości Zamówienia, która obejmuje cenę Produktu, podatki, koszty dostawy jest każdorazowo podawana na stronie internetowej Formularza Zamówienia w trakcie składania Zamówienia a potem w potwierdzeniu złożenia Zamówienia. Przed finalizacją Zamówienia wyświetlane są całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami i kosztami dostarczenia Produktu.

17. W trakcie procedury składania Zamówienia – aż do momentu naciśnięcia na przycisk „Zamawiam i płacę ”, Klient ma możliwość modyfikowania Zamówienia w Koszyku w szczególności w zakresie wyboru Produktu, obszaru i sposobu dostarczenia Produktu, sposobu płatności, danych podanych w Formularzu Zamówienia.

18. Złożenie zamówienia następuje przez naciśnięcie przez Klienta na przycisk „Zamawiam i płacę”. Zamówienie złożone po kliknięciu Zamawiam teraz pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

19. Klient, który przy składaniu zamówienia wybrał płatność z góry, powinien uiścić cenę oraz koszty dostarczenia Produktu w ciągu 7 dni od otrzymania od Sprzedawcy wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji. Jeżeli Klient nie dokona płatności w terminie 7 dni od dnia potwierdzenia Zamówienia, Sprzedawca wezwie Klienta do dokonania płatności. W przypadku nieuiszczenia całości wpłaty w terminie wskazanym w wezwaniu, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie, informując o tym Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres email Klienta lub telefonicznie.

20. Klient, który przy składaniu Zamówienia wybrał płatność przy odbiorze zamówionego Produktu (płatność za pobraniem), zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki zawierającej zamówiony Produkt. Własność przedmiotu Zamówienia przechodzi na własność Klienta z chwilą dokonania zapłaty.

21. Świadczenie przez Sprzedawcę Usług Elektronicznych jest nieodpłatne.

§ 5. Ceny produktów

1. Ceny Produktów prezentowanych na stronach internetowych Formularza Zamówienia wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatki, w tym podatek od Produktów i usług (VAT).

2. Ceny Produktów podane w Sklepie internetowym nie zawierają kosztów dostarczenia Produktu. Koszty dostarczenia zamówionego Produktu są każdorazowo podawane w Formularzu Zamówienia w trakcie składania Zamówienia, tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta Zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości Zamówienia. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje cenę Produktu oraz koszty jego dostarczenia. O łącznej kwocie Zamówienia uwzględniającej koszty dostawy, Klient informowany jest każdorazowo przed złożeniem Zamówienia i w emailu potwierdzającym złożenie Zamówienia.

3. Informacje o cenie Produktu, cechach oraz istotnych właściwościach Produktu dostępne są w opisie Produktów w Sklepie Internetowym i zamieszczone są przy prezentowanym Produkcie.

4. Ceny Produktów podane na stronach internetowych Formularza Zamówienia obowiązują jedynie przy składaniu Zamówień za pośrednictwem Formularza Zamówienia i mogą obejmować oferty promocyjne albo dodatkowe rabaty aktualizowane po wpisaniu kodu rabatowego.

5. W przypadku, gdy Klient chce otrzymać fakturę VAT zobowiązany jest wskazać w Formularzu Zamówienia podatkowy numer identyfikacyjny. Jeśli Klient zażąda faktury VAT zostanie ona wysłana na podany przez niego adres e-mail.

§ 6. Sposoby zapłaty za zamówiony produkt oraz opłata za dostarczenie zamówionego produktu

 1. Możliwe aktualne sposoby płatności określone są w Sklepie Internetowym w zakładce „Metody płatności” oraz każdorazowo na podstronie danego Produktu, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. Dostępne sposoby płatności mogą zależeć od wybranego przez Klienta sposobu dostawy lub Produktu.
 2. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem upoważnionych serwisów. Co do zasady dostępne są następujące metody płatności:
  a) Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki (dostępna tylko dla dostawy na terytorium Rzeczpospolitej Polski).
  b) Płatności elektroniczne za pośrednictwem operatorów płatności wskazanych w zakładce Metody Płatności.
  c) Płatność BLIK oraz One Click BLIK za pośrednictwem serwisu - PayU.pl którą dostarcza operator spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu opisana w lit. a) powyżej.
  d) Uproszczona płatność kartą płatniczą - dostępna jedynie dla zarejestrowanych Klientów i pozwalająca na szybkie płatności za pomocą̨ wybranej karty płatniczej zarejestrowanej w Sklepie Internetowym healthlabs.care, którą dostarcza operator spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu.
 3. Aktualnie dostępne sposoby płatności, w tym elektronicznych, prezentowane są podczas procedury składania zamówienia, przed dokonaniem złożenia zamówienia. Możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronach internetowych dostawców tych płatności - https://www.payu.pl, https://www.paypal.com/pl.
 4. Klient może dokonywać na rzecz Sprzedającego płatności Kartami Płatniczymi w uproszczonej formie tj. bez konieczności każdorazowego podawania wszystkich danych karty płatniczej. Aby skorzystać z tej metody płatności Klient powinien:
  a) dokonać zakupów w Sklepie Internetowym healthlabs.care;
  b) wybrać sposób płatności kartą płatniczą;
  c) kliknąć przycisk o zapisie karty płatniczej w celu korzystania w przyszłości z uproszczonej płatności kartą płatniczą w Sklepie Internetowym healthlabs.care;
  d) dokonać autoryzacji i uwierzytelnienia płatności kartą płatniczą;
  e) od tego momentu zostanie zapamiętana wybrana przez Klienta metoda płatności Kartą płatniczą Klienta. Kolejne płatności mogą zostać wykonane jednym kliknięciem.
 5. Token (wirtualny identyfikator karty) generowany jest w oparciu o podane przez Klienta dane karty płatniczej. Przechowywanie danych dotyczących kart płatniczych oraz rozliczanie transakcji kartami płatniczymi następuje za pośrednictwem PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu wskazanej w ust 2 lit a) powyżej.
 6. Klient może w każdym czasie zrezygnować z funkcjonalności umożliwiającej szybkie płatności kartą płatniczą – w tym celu konieczne jest wprowadzenie odpowiednich ustawień w zakładce „Moje konto” w sekcji dotyczącej karty.
 7. Reklamacje - Klient może złożyć reklamację dotyczącą Płatności. Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z zasadami Operatorów płatności.
 8. Płatność One Click BLIK to płatność dokonywana tylko jednym kliknięciem, bez potrzeby podawania wszystkich danych przy każdej transakcji. Ta metoda płatności online pozwala na wykonanie płatności w sklepie internetowym healthlabs.care dzięki przepisaniu kodu z aplikacji mobilnej banku Klienta, a następnie zaznaczenie opcji zapamiętania sklepu internetowego healthlabs.care  jako zaufanego w aplikacji mobilnej banku Klienta [podczas pierwszej transakcji metodą BLIK Klient wyraża zgodę na zapis danych przez system PayU S.A. oraz w aplikacji banku podaje kod Blik]. Aby móc wykonywać transakcje przy pomocy One Click Blik, zweryfikowane Konto oraz być zalogowanym w sklepie internetowym healthlabs.care. Klient musi dysponować urządzeniem końcowym z zainstalowaną i działającą aplikacją bankową, która umożliwia dokonywanie płatności blikiem. Operacja płatnicza dokonywana jest pomiędzy Klientem, a operatorem użytkowanej przez Klienta aplikacji bankowej. Aby zapłacić BLIKIEM w opcji One Click BLIK należy zaznaczyć tę opcję przy wyborze metody płatności.
 9. Kody rabatowe posiadają okres ważności, w czasie którego Klient może skorzystać z  oferowanego rabatu. Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami, chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej.
 10. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki. Odmowa odbioru Produktu, pomimo wyznaczenia dodatkowego odpowiedniego terminu, jest warunkiem rozwiązującym Umowę Sprzedaży. Klient może również we wskazanym terminie anulować Zamówienie bez ponoszenia konsekwencji, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy.

§ 7. Dostawa

 1. Dostawa odbywa się przesyłką kurierską pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi Produkty wolne od wad.
 2. Dostawa dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz do wybranych krajów wskazanych w zakładce „Metody i koszty Dostawy” w Sklepie.Dostępne sposoby dostawy mogą zależeć od wybranego przez Klienta sposobu płatności lub Produktu.
 3. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Regulamin Promocji lub Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Dostępne aktualnie metody oraz koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi w zakładce „Metody i koszty Dostawy” w Sklepie oraz każdorazowo w Koszyku, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 4. Na termin oczekiwania na otrzymanie przez Klienta Produktu (termin dostawy) składa się czas przygotowania Zamówienia do wysyłki oraz czas doręczania Produktu przez przewoźnika.
 5. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 14 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin.
 6. Czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę jest każdorazowo prezentowany na podstronie danego Produktu i liczony jest od dnia (początek biegu terminu dostawy):
  a) uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy - w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą;
  b) zawarcia Umowy Sprzedaży - w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem.
 7. Do czasu wskazanego w pkt. 6. należy doliczyć czas doręczania Produktu przez danego przewoźnika, który uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy i jest każdorazowo prezentowany w zakładce Metody i koszty dostawy w Sklepie Internetowym.

§ 8. Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 683 z późn. zm.) Konsument, a także osoby fizyczne zawierające umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w punkcie 7 i punkcie 8 poniżej.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

1) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta Konsument lub podmiot wskazany w ust 1 lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu,

2) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

3. Konsument lub podmiot wskazany w ust. 1 może odstąpić od umowy informując Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na przykład przez wysłanie na adres:

a) Tradycyjnie na adres: Health Labs Care S.A. (dawniej: Health Labs Care Sp. z o.o. sp.k.) ul. Franciszka Klimczaka 1 Segment E, 02-797 Warszawa.

b) Elektronicznie na adres korespondencji emailowej: kontakt@healthlabs.pl Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, lub z wykorzystaniem wzoru formularza odstąpienia od umowy zawartego jako załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta jednak nie jest to obowiązkowe.

4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Jeśli Klient będący Konsumentem lub podmiot wskazany w ust 1 złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

6. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument lub podmiot wskazany w ust 1 ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Produkt zostanie odesłany przed upływem 14- dniowego terminu na adres:

Panattoni Park Warsaw West
Health Labs Care
ul. Sochaczewska 98C
05-870 Błonie

7. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Produktu [koszty opakowania, opłatę pocztową za odesłanie przesyłki].

Zobacz więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-kto-ponosi-koszty-zwrotu-oraz-wysylki-przesylki .

8. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub podmiotu wskazanego w ust 1 odstąpieniu od umowy, zwróci wszystkie otrzymane od niego płatności.

9. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Sprzedawcę przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument lub podmiot wskazany w ust 1 chyba że podmiot ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności.

10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub podmiotu wskazanego w ust 1 dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

12. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r., poz. 68 z późn. zm.), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub podmiotowi wskazanemu w ust 1 w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

5) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

6) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

7) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 9. Zasady dokonywania zakupu Pakietu i odstąpienie od umowy w części dotyczącej zakupu Pakietu

1. W przypadku dokonywania zakupu Pakietu postanowienia § 8 stosuje się z zastrzeżeniem, że:

a) Klient dokonując rezerwacji terminu Konsultacji Żywieniowej krótszego niż 14 dni od chwili złożenia Zamówienia, Klient jest informowany, że zakup Pakietu jako usługi przed upływem 14 dniowego terminu na odstąpienie od Umowy powodować będzie utratę prawa do odstąpienia od Umowy po realizacji Konsultacji Żywieniowej, a następnie wyraża zgodę na rozpoczęcie spełnienia świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy,

b) Klient dokonując zakupu Pakietu wybiera termin Konsultacji Żywieniowej, realizacja Konsultacji Żywieniowej ma charakter usługi umawianej, a realizacja prawa do odstąpienia od Umowy będzie skutkować obowiązkiem zapłaty poniesionych przez Sprzedawcę uzasadnionych kosztów zgodnie z art. 35 Ustawy o prawach konsumenta, jeżeli Klient odstąpi od umowy po zgłoszeniu żądania realizacji Konsultacji żywieniowej przed upływem 14 dniowego terminu na odstąpienie od Umowy.

§ 10. Procedura rozpatrywania reklamacji

1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientom Produktu bez wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady Produktu na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1025 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta

a) Tradycyjnie na adres: Health Labs Care S.A. (dawniej: Health Labs Care Sp. z o.o. sp.k.) ul. Franciszka Klimczaka 1 Segment E, 02-797 Warszawa.

b) Elektronicznie na adres korespondencji mailowej: kontakt@healthlabs.pl

3. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres email), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia Produktu, rodzaj reklamowanego Produktu, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć Sprzedawca dowód zakupu Produktu. Może to być na przykład kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód. Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Klient nie musi korzystać, i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Produkt do Health Labs Care S.A. (dawniej: Health Labs Care Sp. z o.o. sp.k.) ul. Franciszka Klimczaka 1 Segment E, 02-797 Warszawa.

5. Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

6. Reklamacja dotycząca usług świadczonych drogą elektroniczną powinna zawierać w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (adres email) podany w Formularzu Zamówienia oraz adres poczty elektronicznej (adres email) lub adres do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej na adres, który jest inny niż adres poczty elektronicznej (adres email) podany podczas rejestracji Konta Klienta lub w Formularzu Zamówienia, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Klient nie musi korzystać, i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielenie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

7. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Sprzedawca zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

§ 11. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php, www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www. uokik.gov.pl/sprawy indywidualne.php.

2. Klient posiadający status Konsumenta lub podmiotu wskazany w § 8 ust 1 może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozwiązania indywidulanego sporu między Konsumentem a Sprzedawca, korzystając z bezpłatnej pomocy prawnej miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów albo organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów – adres strony internetowej: www.federacjakonsumentow.org.pl.

3. W rozwiązaniu indywidulanego sporu i skargi konsumenckiej związanych z transakcją transgraniczną pomaga także Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.

4. Klient będący Konsumentem lub podmiotu wskazany w § 8 ust 1 posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowego rozwiązania sporu:

1) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem lub podmiotem wskazanym w § 8 ust 1 a Sprzedawca przez umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu,

2) uprawniony jest do zwrócenia się do stałego sądu polubownego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

5. Inspekcja Handlowa jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Zadania Inspekcji Handlowej w zakresie prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz organizowania i prowadzenia stałych sądów polubownych wykonują właściwi miejscowo wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej. Wykaz wszystkich wojewódzkich inspektorów Inspekcji Handlowej oraz stałych sądów polubownych wraz z adresami ich stron internetowych znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

6. Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z informacją o rodzaju spraw, jakimi poszczególne podmioty się zajmują dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa również punkt kontaktowy do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich, do zadań którego należy między innymi udzielanie pomocy Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności w sprawach sporów wynikających z transgranicznych umów zawieranych z konsumentami.

7. Konsument lub podmiot wskazany w § 8 ust 1 może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej. Poniżej zamieszczamy łącze elektroniczne do platformy ODR ec.europa.eu/consumers/odr.

8. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny - obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.

9. Sprzedawca wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami lub podmiotem wskazanym w § 8 ust 1.

§ 12. Dane osobowe i polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca a szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych opisane są w Polityce Prywatności.
 2. Informacje o plikach cookies dostępne są w Polityce Prywatności.

§ 13. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Formularza Zamówienia albo Formularza Zakupu zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca realizuje wszelkie prawa Klientów przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1025 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2017 r., poz. 683). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Klientów wynikających z przepisów prawa.
 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie w Sklepie Internetowym w zakładce  “Regulamin”. Regulamin jest udostępniony na Stronie internetowej w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
 4. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści Umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego następuje przez przesłanie Klientowi na podany adres poczty elektronicznej wymaganych prawem informacji podany.
 5. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie w domenie Sprzedającego wiadomości o zmianie Regulaminu, nowej wersji Regulaminu a także poprzez wiadomość e-mail.
 6. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie Umowy zawarte i zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia Umowy i złożenia Zamówienia przez Klienta.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 459 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r., poz. 683).
 8. Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie www.healthlabs.care (zakładka “Regulamin”) i obowiązuje w niniejszej wersji od 04.11.2021 r. Regulamin obowiązujący do dnia 03.11.2021 r. i wersje wcześniejsze znajdują się na stronie www.healthlabs.care (zakładka "Regulamin", sekcja “Archiwalne wersje regulaminów”.
 9. Załącznikami do Regulaminu są:
  a) Wzór formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU

Regulamin Programu Care Club

§1 Definicje

1. Wszelkie pojęcia niezdefiniowane w niniejszym Regulaminie, które rozpoczynają się dużą literą (np. Umowa, Konto) mają znaczenie nadane w Regulaminie Sklepu Internetowego.

2. Użyte w Regulaminie sformułowania oznaczają:

a) HLC lub Sprzedawca – Organizatorem Programu Care Club Health Labs Care Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Klimczaka 1, 02-797 Warszawa,  NIP 9662131622, REGON:  383828819, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000986637, o kapitale zakładowym 102.173,70 zł wpłaconym w całości,

adres poczty elektronicznej: kontakt@healthlabs.pl

numer telefonu: +48 799 353 888

b) Program Care Club  program Care Club organizowany przez HLC, adresowany do Klientów HLC, którzy z tytułu uczestnictwa w Programie będą uprawnieni do Korzyści na podstawie Regulaminu.

c) Zwrot Care Coins – liczba Care Coins jaką otrzymuje Użytkownik w zamian za Zakupy Produktów na zasadach opisanych w Regulaminie.

d) Care Coins  punkty (wirtualne oznaczenie) przyznawane Uczestnikowi za zakupy Produktów dokonane w Sklepie w czasie trwania Programu Care Club oraz za inne aktywności określone w niniejszym Regulaminie lub jego Załącznikach lub w odrębnych regulaminach akcji promocyjnych. Wirtualne oznaczenie widoczne w ramach ustawień Konta, przyznanie Uczestnikowi w związku z realizacją uruchamianych akcji w ramach Programu, przy czym ważność każdego Care Coins wynosi maksymalnie 12 miesięcy liczone od dnia ich przyznania, chyba że wcześniej Program ulegnie zakończeniu lub gdy regulamin akcji promocyjnej, w której będzie można zdobyć dodatkowe Care Coins będzie wskazywał inaczej.

e) Rabat Klubowy – rabat kwotowy na zakup Produktów lub usług przyznany przez HLC w ramach Programu, z których Uczestnik ma prawo korzystać zgodnie z niniejszym Regulaminem. Rabat Klubowy możliwy jest do wykorzystania podczas dokonywania Zakupów przez Uczestnika z poziomu zalogowanego Użytkownika do Konta w Sklepie. Rabat pomniejsza wartość produktu lub usługi (ich cenę) przed dokonaniem zapłaty za nie i aplikowany jest z poziomu Koszyka.

f) Konsument/Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej ze Sprzedawcą w zakresie zakupu Produktów lub Usług Sprzedawcy niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Przez Konsumenta na potrzeby niniejszego Regulaminu rozumie się także osoby fizyczne zawierające umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

g) Korzyści  Rabat Klubowy, Obniżony próg darmowej dostawy, rzeczy ruchome lub  i inne korzyści określone niniejszym Regulaminem lub innymi Akcjami Klubowymi przysługujące na rzecz Uczestników.

h) Produkty – Produkty możliwe do zakupu w Sklepie.

i) Strona Programu – strona https://www.healthlabs.care/pl/care-club_- zawierająca informacje o Care Club, Regulamin Programu, Zadania i inne informacje wskazane w Regulaminie.

j) Sklep – Sklep Internetowy prowadzony przez HLC i dostępny pod adresem internetowym: https://www.healthlabs.care/pl.

k) Uczestnik – Użytkownik zarejestrowany w Programie na zasadach określonych w Regulaminie.

l) Zakup Produktów – umowa dotycząca sprzedaży Produktów zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

m) Zakup Produktów z użyciem Rabatu Klubowego  Zakupy Produktów podczas, których Uczestnik wykorzystuje Care Coins poprzez wymianę ich na Rabat Klubowy.

n) Wartość Zakupu – rozumiana jako wartość do zapłaty za Produkty [przed Rabatem Klubowym] nabywane w ramach danej transakcji, bez kosztów dostawy

o) Akcja Klubowa - czasowa lub stale dostępna korzyść wynikająca z faktu uczestnictwa w Programie lojalnościowym Care Club opisana w Regulaminie, Regulaminie Akcji Klubowej lub na stronie Programu Care Club.

§2 Postanowienia Ogólne

1. Program Care Club organizowany jest w Sklepie Internetowym prowadzonym przez HLC i dostępnym pod adresem internetowym: https://www.healthlabs.care/pl

2. Organizatorem Programu jest HLC.

3. Program Care Club umożliwia Klientom zbieranie Care Coins za Zakupy i inne akcje wykonane w sklepie oraz zamianę zgromadzonych Care Coins na Rabat Klubowy lub inne Korzyści.

4. Program Care Club adresowany jest do Użytkowników będących pełnoletnimi Konsumentami.

5. Uczestnik nie może korzystać z Programu w celu zakupu Produktów HLC w Sklepie z Rabatem Klubowym w celach ich dalszej odsprzedaży w celach zawodowych (związanych z prowadzonym przedsiębiorstwem).

6. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją niniejszego Programu Care Club jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w Polityce Prywatności oraz w niniejszym Regulaminie.

7. Klient obowiązany jest do korzystania z Programu Care Club zgodnie z jego założeniami i przeznaczeniem, w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Organizatora, jak i osób trzecich.

§3 Warunki uczestnictwa w programie Care Club

Przystąpienie do Programu

1.  Uczestnikiem Programu Care Club może być każdy Klient, który spełni łącznie następujące warunki:

1) Posiada zweryfikowane Konto w Sklepie [potwierdzi prawidłowość swojego adresu e-mail poprzez kliknięcie w link przesłany na podany adres email],

2) Zaakceptuje Regulamin Sklepu zawierający Załącznik – Regulamin Care Club,

3) Wyrazi zgody marketingowe udzielone na rzecz Organizatora:

a) przesyłanie na wskazany przez siebie adres e-mail informacji handlowych drogą elektroniczną,

b) przesyłanie na wskazany przez siebie numer telefonu informacji handlowych drogą elektroniczną,

c) przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

4) dokona co najmniej jednego Zakupu Produktów,

5) wyrazi oświadczenie woli o chęci dołączenia do Programu poprzez kliknięcie przycisku DOŁĄCZAM na Stronie Programu, z zastrzeżeniem że będzie on widoczny i aktywny na Stronie Programu, po spełnieniu warunków z pkt 1-4.

2. Wyrażenie zgód marketingowych zgodnie z ust. 1 pkt 3) powyżej jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Programie.

3. Rejestracja do Programu wymaga rejestracji Konta w Sklepie w tym akceptacji Regulaminu Sklepu Internetowego, zawierającego Regulamin Programu Care Club Programu Care Club i Polityki Prywatności. Jest to warunek konieczny do rejestracji Uczestnika.

4.  Rejestracja Klienta, jako Uczestnika następuje z chwilą wyrażenia oświadczenia woli o chęci dołączenia do Programu poprzez kliknięcie przycisku DOŁĄCZAM na Stronie Programu. Z chwilą wyrażenia oświadczenia woli o chęci dołączenia do Programu poprzez kliknięcie przycisku DOŁĄCZAM na Stronie Programu Klient staje się Uczestnikiem Programu i otrzymuje premię – Care Coins za Zakupy dokonane na 60 dni przed dniem dołączenia do Programu, nie wcześniej niż po 2 czerwca 2022 r. Przycisk DOŁĄCZAM będzie widoczny i aktywny na Stronie Programu, po spełnieniu warunków z pkt 1-3.

5. Uczestnictwo w programie jest nieodpłatne.

Zdobycie lub utrata Poziomu przez Członka Care Club

7. Każdy Uczestnik może posiadać status Uczestnika danego poziomu.

8. Zasady wejścia na dany poziom i jego utrzymania dostępne są w formie graficznej na Stronie Programu:

a) Poziom 1

- spełnienie wszystkich warunków wymaganych do Uczestnictwa w Care Club zgodnie z ust. 1 powyżej,

b) Poziom 2

- wypełnienie ankiety potrzeb dostępnej pod adresem https://ww.helathlabs.care/pl/ankieta

- uzyskane min. 50 Care Coins od dnia wejścia na Poziom 1,

- warunek utrzymania poziomu: wykorzystacie Rabatu Klubowego, tj. Dokonanie Zakupu z Rabatem Klubowym z wykorzystaniem dowolnej liczby Care Coins w ciągu 180 dni od dnia wejścia na Poziom 2, lub od ostatnich Zakupów z Rabatem Klubowym (gdy zakupy te miały miejsce po od dniu wejścia na Poziom 2),

c) Poziom 3

- uzyskane min. 60 Care Coins od dnia wejścia na Poziom 2,

- warunek utrzymania poziomu: wykorzystacie Rabatu Klubowego, tj. Dokonanie zakupu z Rabatem Klubowym z wykorzystaniem dowolnej liczby Care Coins w ciągu 90 dni od dnia wejścia na Poziom 3, lub od ostatnich zakupów z Rabatem Klubowym (gdy zakupy miały miejsce po od dnia wejścia na Poziom 3).

9. W przypadku gdy dany Uczestnik nie spełni warunku utrzymania Poziomu, automatycznie spada do poziomu niższego od dnia upływu termin na wykorzystanie Rabatu Klubowego na danym Poziomie.

10. Uczestnikowi przysługuje obniżony próg wartości Zakupu uprawniający Uczestnika do uzyskania darmowej dostawy w wysokości:

a.  300 zł na Poziomie 1  - pod warunkiem dokonywania Zakupu z poziomu Konta.

b.  250 zł na Poziomie 2   - pod warunkiem dokonywania Zakupu z poziomu Konta.

c. 200 zł na Poziomie 3   - pod warunkiem dokonywania Zakupu z poziomu Konta.

Rezygnacja z Programu

11. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z uczestnictwa w Programie, bez wskazania przyczyny, poprzez zażądanie rezygnacji z uczestnictwa.

12. W celu rezygnacji z uczestnictwa w Programie Uczestnik powinien skontaktować się z Organizatorem kontakt@healthlabs.pl. W takim wypadku Konto będzie aktywne, a Care Coins widoczne w Koncie nie będą mogły być wykorzystywane [będą nieaktywne].

13. Z chwilą cofnięcia jednej ze zgód marketingowych, Uczestnik traci status Uczestnika Care Club. Postanowienia §9 ust. 2 stosuje się odpowiednio. .

Zakończenie Programu

14. HLC ma prawo zawiesić lub zakończyć Program w każdym czasie zgodnie z §8 Regulaminu.

§4 Dodawanie i usuwanie Care Coins

1.    Care Club opiera się na systemie punktowym. Punkty określane są mianem Care Coins.

2.    Klient otrzyma Care Coins za:

a) Zakupy produktów lub usług w Sklepie za pośrednictwem Konta - jeżeli podczas składania Zamówienia Użytkownik był zalogowany na Koncie lub podał adres e-mail przypisany do Uczestnika,

b) realizację Zadań określonych na stronie Programu,

c) inne Akcje Klubowe w tym zakupy lub akcje premiowane Care Coins, a określone w osobnych regulaminach promocji,

d) według decyzji HLC, w przypadkach uznaniowego doładowania Care Coins na rzecz Uczestnika.

3. Care Coins za Zakupy Produktów są przyznawane w wysokości uzależnionej od danego poziomu Uczestnika Care Club:

a)  Na Poziomie 1: 5% ostatecznej sumy ceny zapłaconej przez Użytkownika w związku z daną transakcją dokonaną w Sklepie z pominięciem kosztów dostawy.

b)  Na Poziomie 2 : 8% ostatecznej sumy ceny zapłaconej przez Użytkownika w związku z daną transakcją dokonaną w Sklepie z pominięciem kosztów dostawy.

c)  Na Poziomie 3 : 12% ostatecznej sumy ceny zapłaconej przez Użytkownika w związku z daną transakcją dokonaną w Sklepie z pominięciem kosztów dostawy.

4. Liczba przyznanych Care Coins będzie zaokrąglana matematycznie do pełnej liczby Care Coins.

5. Ostateczna liczba Care Coins [Zwrot w postaci Care Coins] za Zakupy przedstawiana jest w koszyku / podsumowaniu Zamówienia przed dokonaniem transakcji, a Uczestnik finalizując transakcję akceptuje tę liczbę Care Coins.

6. Care Coins za Zakupy są przyznawane automatycznie z chwilą wysłania Potwierdzenia Zamówienia zgodnie z Regulaminem Sklepu, z zastrzeżeniem, że:

a) Care Coins pozostaną nieaktywne [nie mogą zostać wymienione w tym okresie na Rabat Klubowy] - przez 21 dni od dnia wykonania Umowy będącej przedmiotem Zamówienia. Zostaną one usunięte, jeżeli w tym okresie Umowa ulegnie rozwiązaniu lub Uczestnik od niej odstąpi, w szczególności na skutek skorzystania przez Uczestnika z konsumenckiego prawa odstąpienia.

b) po upływie 21 dni od dnia wykonania Umowy będącej przedmiotem Zamówienia, jeżeli Umowa nie zostanie rozwiązana lub Uczestnik od niej nie odstąpi, Care Coins zostaną aktywowane i Uczestnik będzie mógł je wykorzystać zgodnie z Regulaminem.

7. W przypadku ustalenia, że Care Coins przyznane zostały nienależnie, to jest w przypadku przypadków błędów technicznych lub gdy ich naliczenie nastąpiło niezgodnie z Regulaminem [dotyczy to przypadku gdy Uczestnik naruszył postanowienia Regulaminu lub Akcji Klubowej lub Akcji Promocyjnej wskutek czego nie nabył prawa do uzyskania Care Coins a zostały one wadliwie naliczone w Koncie Uczestnika] Care Coins będą odejmowane z salda Care Coins Klienta [dezaktywowane].

8. Care Coins możliwe do uzyskania poprzez realizację Zadania lub udział w danej Akcji Klubowej w tym akcji premiowej Care Coins zostaną przyznane po zakończeniu Akcji Klubowej lub po pozytywnym zakończeniu danej akcji premiowej Care Coins - w terminie do 30 dni, chyba że Regulamin akcji stanowi inaczej.

9. Organizator może przyznać Uczestnikowi dodatkowe Care Coins na podstawie uznaniowej decyzji Organizatora podjętej indywidualnie wobec danego Użytkownika.

10.Produkty lub usługi, w przypadku, których wydanie 1 zł skutkuje przyznaniem Care Coins, są oznaczone w witrynie Sklepu - poprzez stosowną adnotację w opisie Produktu lub usługi albo w inny widoczny sposób. Za zakup niektórych Produktów lub usług Uczestnik może nie otrzymać Care Coins. W takim przypadku na stronie Produktu nie będzie informacji o możliwości uzyskania Care Coins. Wydanie niepełnej złotówki nie skutkuje przyznaniem żadnych Care Coins.

11 Klient otrzyma Care Coins w ilości wynikającej z obliczenia wskazanego w ust. 2 tj. określonego % obliczonego od wartości opłaconego Zakupu. Care Coins przyznawane są za Zakup Produktów lub usług i liczone są od wartości faktycznie dokonanej zapłaty za Zamówienie (po rabatach) z pominięciem kosztów dostawy.

12. Care Coins są ewidencjonowane i naliczane w Koncie. Po zalogowaniu do Konta w Sklepie każdy Użytkownik ma możliwość sprawdzenia informacji nt. Programu – w tym sprawdzania liczby aktywnych Care Coins.

§5 Warunki wymiany Care Coins

1. Wymiana aktywnych Care Coins na Rabat Klubowy możliwa jest do wykonania automatycznie przy każdych Zakupach dokonywanych w Koncie z poziomu funkcjonalności widzianej w Koszyku w polu Rabat Care Club.

2. Aktywne Care Coins wymieniane są na Rabat Klubowy na wyraźne żądanie Uczestnika, które wyrażone jest przez Uczestnika poprzez kliknięcie przycisku "użyj" znajdującego się w koszyku w Koncie Uczestnika - bezpośrednio przy liczbie Care Coins, jaką dany Uczestnik posiada i jakiej może użyć.

3. 1 aktywny Care Coins uprawnia do uzyskania Rabatu Klubowego w wysokości 1 zł, z zastrzeżeniem, że wymiana Care Coins na Rabat Klubowy następuje:

a) W wysokości minimum 1 zł,

b)  do wysokości posiadanych Care Coins, lecz nie więcej niż do kwoty 2000 zł i jednocześnie do kwoty nie wyższej niż 50% Wartości Zakupu dokonywanego z użyciem Rabatu Klubowego [przy którym Uczestnik składa żądanie wymiany Care Coins, o którym mowa w pkt 2 powyżej].

4. Rabat Klubowy jest rabatem kwotowym, który obniża cenę za Produkty i  Usługi i zostaje proporcjonalnie rozliczony na wszystkie Produkty zakupione w czasie dokonywania Zakupu z jego wykorzystaniem. Rabat Klubowy nie obniża kosztów dostawy.

5. Uczestnik nie ma możliwości wymiany Rabatu Klubowego na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy. Uczestnik nie może w żaden sposób przekazać Care Coins na rzecz innych osób.

6. Care Coins posiadają datę ważności co do zasady 12 miesięcy. Care Coins niewymienione na Rabat Klubowy po upływie ich ważności tracą ważność i nie ma możliwości ich wykorzystania.

7. Care Coins mogą zostać wymienione na Korzyść albo mogą umożliwić zakup Korzyści na preferencyjnych warunkach w tym w ramach określonej Akcji Klubowej, stosownie do opisu danej Korzyści wskazanej w opisie na stronie Programu Care Club.

8. Przy opisie danej Korzyści wskazane jest:

 1. cechy i opis  Korzyści,
 2. jakiej Akcji Klubowej dotyczy możliwość wymiany Care Coins na Korzyść lub  zakupu Korzyści z udziałem Care Coins,
 3. wartość dopłaty do zakupu Korzyści z udziałem Care Coins,
 4. pula dostępnych Korzyści wskazana jeżeli ich ilość jest ograniczona,
 5. czas dostępności Korzyści, jeżeli jest on ograniczony.

9. Jeżeli Uczestnik dokonał zakupu Korzyści lub wymienił Care Coins na Korzyść, nie wyłącza to jego uprawnień wynikających z prawa w odniesieniu do Korzyści w tym prawa odstąpienia od Umowy. W takich przypadkach analogicznie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu wskazane w pkt. 12 poniżej.

10. Uczestnik będzie otrzymywał drogą elektroniczną informacje związane z jego udziałem w Programie, w szczególności dotyczące liczby naliczanych Care Coins, o Korzyściach, Akcjach Klubowych a także o zbliżającym się terminie upływu ważności Care Coins itp.

11. Care Coins nie pozwalają na udzielenie rabatu poza Sklepem Internetowym. Ich zastosowanie dotyczy tylko Produktów/Usług dostępnych w Sklepie Internetowym.

12. W przypadku, gdy po dokonaniu Zakupu z użyciem Rabatu Klubowego [lub wymiany lub zakupu Korzyści z udziałem Care Coins] - Umowa w tym przedmiocie zostanie rozwiązana [w szczególności, jeżeli Uczestnik nie dokona zapłaty za Zakupy i Zamówienie zostanie anulowane lub odstąpi od umowy Zakupu], użyte w tej transakcji Care Coins są zwracane do Konta Uczestnika - w wysokości proporcjonalnej do części Umowy, która została rozwiązana, lub od której Uczestnik odstąpił - nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwróconego Produktu przez Organizatora.

§6. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje związane z uczestnictwem w Programie można przesyłać na adres e-mail kontakt@healthlabs.pl adres tradycyjny: Helath Labs Care Spółka z o.o. sp. k. ul. Świętojańska 12A, 15-082 Białystok.

2. Zgłaszając reklamację należy podać następujące informacje: imię i nazwisko i adres email Uczestnika oraz powód reklamacji.

3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania przez HLC.

4. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

5. O rozpatrzeniu reklamacji składający są powiadamiani pisemnie lub jeśli złożyli reklamację wysyłając wiadomość e-mailową – w formie wiadomości zwrotnej.

6. Nieuwzględnienie roszczeń w ramach postępowania reklamacyjnego lub upływ terminu, o którym mowa w pkt 3, nie narusza prawa do dochodzenia roszczeń w sądzie powszechnym.

7. Zasady dotyczące sposobu składania i treści reklamacji mają charakter informacyjny i służą usprawnieniu procesu obsługi reklamacji, wymagania te w żaden sposób nie naruszają uprawnień przysługujących konsumentom.

§7. Dane osobowe

1. HLC przetwarza dane osobowe Uczestnika na zasadach określonych w Polityce Prywatności HLC w zakładce "Polityka Prywatności", dostępnej na stronie https://www.healthlabs.care/pl/polityka-prywatnosci

2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator (dalej: „Administrator”). Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”.

3. Administrator przetwarza dane osobowe w celach, przez okres i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do skorzystania z Programu Lojalnościowego skutkuje brakiem możliwości skorzystania z niego.

4. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe w następujących celach, na następujących podstawach i przez następujący okres:

a) cel przetwarzania danych

 • Realizacja Programu Care Club przez Organizatora lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed podjęciem udziału w Programie Care Club
 • Marketing bezpośredni
 • Wysyłanie informacji dotyczących Programu
 • Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń, jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora w związku z Programem Care Club

b) Podstawa prawna przetwarzania danych

 • Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na realizacji założeń Programu Care Club przez Organizatora
 • Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na dbaniu o interesy i dobry wizerunek Administratora, jego działalności, Sklepu Internetowego oraz dążeniu do sprzedaży Produktów
 • Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na informowaniu a Programie,
 • Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora

  c) Okres przechowywania danych
 • Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.
 • Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń wobec Administratora wynosi sześć lat).
 • Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń jakie mogą być podnoszone wobec Administratora (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń wobec Administratora wynosi sześć lat).

5. Odbiorcą danych osobowych mogą być:

a) dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu, Programu Care Club i świadczonych Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszym pkt 5 Regulaminu.

b) dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszym pkt 5 Regulaminu.

6. Każdej osobie przysługuje:

a) prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

b) Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.

c) Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

d) Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

e) Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

f) Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

g) W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym pkt. 5 Regulaminu można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie Regulaminu.

7. Więcej szczegółów w Polityce Prywatności.

§8 Warunki rezygnacji z programu Care Club

1. Klient może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z uczestnictwa w Programie Care Club poprzez:

a) usunięcie swojego Konta zgodnie z Regulaminem Sklepu [poprzez kontakt z Organizatorem].

b) nadesłanie stosownego oświadczenia do Organizatora, na przykład pod adres:

- kontakt@healthlabs.pl

- Helath Labs Care Spółka z o.o. sp. k. ul. Świętojańska 12A, 15-082 Białystok.

2. Usunięcie Konta, a zarazem rezygnacja z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym, nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia od Uczestnika nie później niż do 3 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia Uczestnika.

3. Wycofanie zgody marketingowej powoduje automatyczną utratę statusu Uczestnika. Care Coins zgromadzone w Koncie zostaną usunięte i nie mogą zostać zamienione na Rabat Kwotowy.

4. Usunięcie Konta lub złożenia rezygnacji z uczestnictwa w Programie wiąże się z rezygnacją z wykorzystania zgromadzonych Care Coins, które zostaną:

a)  usunięte wraz z Kontem, jeżeli Uczestnik dokonuje usunięcia Konta.

b)  usunięte, w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Programie lojalnościowym.

§9 Czas trwania Programu Care Club

1. Program Care Club zostaje wprowadzony na czas nieokreślony, począwszy od dnia 02.06.2022

2. Organizator może podjąć decyzję o zakończeniu Programu Care Club w każdym czasie - z zastrzeżeniem że:

a. Organizator poinformuje Uczestników o zamiarze zakończenia Programu Care Club ze stosownym wyprzedzeniem, emailowo co najmniej na 3 miesiące wcześniej wskazując datę jego zakończenia, tak aby nie naruszać praw nabytych przez Uczestników.

b. Organizator umożliwi Uczestnikom zbieranie Care Coins do dnia zakończenia Programu i wymianę pozyskanych Care Coins na kody rabatowe kwotowe zgodnie z Regulaminem.

c. W przypadku zakończenia Programu z dniem jego zakończenia - niewykorzystane Care Coins tracą moc (przepadają/są kasowane) i nie mogą być w żaden sposób wykorzystane.

§10 Postanowienia końcowe

1. Prawem właściwym dla stosunków wynikających z niniejszego regulaminu i dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z niniejszym regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny.

2. Regulamin obowiązuje od 2.06.2022

3. Program Care Club prowadzony jest w języku polskim.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; dodania lub usunięcia czynności premiowanych Care Coins; zmiany metody przeliczania Care Coins – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach [Organizator wyśle na adres email Uczestnika informację o zmianach]  i nie wypowiedział uczestnictwa w Programie Care Club w terminie 14 dni od dnia powiadomienia. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek opłat Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na już zawarte Umowy Sprzedaży.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

6. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Uczestników będących konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

7. Organizator zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich; Dz.U.UE.L.2013.165.1) - niniejszym podaje łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution), ułatwiającej pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Adres poczty elektronicznej Organizatora, jako potencjalny punkt kontaktu w wyżej wskazanych sprawach, to

POLITYKA PRYWANOŚCI I PLIKÓW COOKIES OBOWIĄZUJĄCA OD 4 LISTOPADA 2021

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Administratorem oraz właścicielem serwisu healthlabs.care jest Health Labs Care Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie [dawniej Health Labs Care spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa] przy ul. Franciszka Klimczaka 1 Segment E, 02-797 Warszawa,  NIP 9662131622, REGON:  383828819, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000986637, o kapitale zakładowym 102 173,70 zł, wpłaconym w całości.

2.Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych jakie możesz nam udostępnić podczas korzystania ze sklepu internetowego oraz wykorzystywania plików cookies w Sklepie internetowym.

3. Polityka prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Klientów Sklepu Internetowego oraz Aplikacji (nie jest umową ani regulaminem).

4. Słowa, wyrażenia i skróty występujące w Polityce Prywatności rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Formularz Zamówienia, Newsletter, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym w Sklepie Internetowym.

5. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania konkretnych danych osobowych jest udostępniana każdorazowo podczas ich pozyskiwania w treści klauzuli informacyjnej zamieszczonej w widocznym i łatwo dostępnym miejscu. Dotyczy to w szczególności informacji o celu i podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych, okresie ich przechowywania oraz odbiorcach, którym są one przekazywane.

6. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podmioty współpracujące, podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.

§ 2 Administrator Danych Osobowych i dane kontaktowe

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za:

a) pośrednictwem Sklepu Internetowego (w tym z wykorzystaniem plików cookies lub podobnej technologii) uzyskanych w oparciu o aktywność Klienta w Internecie,

b) innych kanałów komunikacji z Klientem np. call center;

jest Health Labs Care Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie [dawniej Health Labs Care spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa] przy ul. Franciszka Klimczaka 1 Segment E, 02-797 Warszawa, NIP 9662131622, REGON: 383828819, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000986637, o kapitale zakładowym 102 173,70 zł, wpłaconym w całości.

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, można skontaktować się:

a) tradycyjnie na adres podany powyżej ul. Franciszka Klimczaka 1 Segment E, 02-797 Warszawa.

b) mailowo: kontakt@healthlabs.pl

c) telefonicznie 48 85 733 91 64 (pn.-pt. 8:00 – 16:00) opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

3. Jeżeli:

a) chcesz skontaktować się z Administratorem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych,

b) masz pytania dotyczące danych lub uwagi odnośnie tej polityki,

c) jeśli chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw odnośnie dotyczących Cię danych przetwarzanych przez Administratora jako ich administratora,

możesz skontaktować się z nami pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną na dane kontaktowe wskazane powyżej.

§ 3. Jakie dane osobowe przetwarzane są przez Administratora

1. Dane osobowe - to informacje odnoszące się do zidentyfikowanej bądź możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. Zaliczają się do nich następujące informacje: adres IP, forma zwracania się, imię i nazwisko, adres, adres mailowy, numer telefonu.

2. Przetwarzamy dane osobowe:

a) użytkowników Sklepu internetowego, w tym posiadających Konto,

b) klientów,

c) kontrahentów,

d) subskrybentów Newslettera,

e) osób, które wyraziły zgody na komunikację marketingową,

f) osób kontaktujących się, ale również osób, które udostępniły Administratorowi swoje Dane Osobowe z wykorzystaniem innych kanałów komunikacji, tj.: witryny internetowej https://www.instagram.com/ oraz https://www.facebook.com (w tym aplikacje dla telefonów komórkowych), których zasady działania oparte są o regulacje udostępnione w szczególności pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms, dostarczane odpowiednio przez Facebook Inc. lub Facebook Ireland Limited (dalej również: „Serwis Facebook”). Zasady ochrony oraz wykorzystywania Danych Osobowych przez Serwis Facebook i Instagram udostępnione są np. na stronie: https://www.facebook.com/policy.php. Administrator nie ma wpływu na treść regulacji prawnych Serwisu Facebook, w tym dotyczących Danych Osobowych.

§ 4. Zakres, cel i podstawa prawna i okres przetwarzania zbieranych danych

1. Dane Osobowe przetwarzane są przez Administratora w Serwisie w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności Sklepu internetowego, w tym automatycznie podczas korzystania z Serwisu, tj. w celu:

a) dostarczania i wyświetlania Treści w Sklepie Internetowym – w tym celu przetwarzamy dane osobowe w postaci: adres IP, pliki cookies; dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust 1 lit f) RODO – prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie Sklepu Internetowego,

b) świadczenia Usługi Konto – w tym celu przetwarzamy dane osobowe w postaci: adres email, hasło, adres IP, pliki cookies, imię i nazwisko, dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust 1 lit b) RODO; Dane w tym celu będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres świadczenia Usługi Konto,

c) zawierania Umowy za pośrednictwem Sklepu internetowego – w tym celu przetwarzamy dane osobowe w postaci: adres IP, pliki cookies, adres email, imię i nazwisko, dane adresowe (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym, kraj), dane do wystawienia faktury, dane o płatnościach, numer telefonu kontaktowego, nr zamówienia lub inne dane podane przez Usługodawcę w Serwisie lub w trakcie kontaktu z Klientem; dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust 1 lit b) RODO; Dane w tym celu będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres 6 lat.

d) wypełniania zobowiązań Administratora jako Sprzedawcy i Usługodawcy – w tym celu przetwarzane są imię, nazwisko, dane o zamówieniu, dane o płatności, e-mail, telefon, adres ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym, kraj, nr rachunku bankowego, dane do wystawienia faktury lub innego dokumentu np. NIP, PESEL; dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust 1 lit c) RODO – w szczególności w zakresie obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego; Dane w tym celu będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres wynoszący 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany z umową zawartą z Administartorem.

e) przesyłania przez Administratora na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej zamówionego Newslettera, a także informacji handlowych na wskazane kanały komunikacji [email, sms, telefon] - w tym celu przetwarzamy dane kontaktowe adres email, numer telefonu, dane o zamówieniach, imię, nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres IP, pliki cookies, dane o zamówieniach i dane wynikowe - dane osobowe w tym celu przetwarzamy na podstawie wyrażonej zgody w tym zakresie na podstawie art. 6 ust 1 lit a) RODO; Dane w tym celu będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres 5 lat.

f) w celach statystycznych i analitycznych, dopasowania strony do Twoich preferencji – na podstawie zgody art. 6 ust 1 lit a) RODO  - dane osobowe w tym celu przetwarzamy z wykorzystaniem narzędzi i plików cookie opisanych w niniejszej Polityce Prywatności na podstawie wyrażonej zgody w tym zakresie na podstawie art. 6 ust 1 lit a) RODO; Dane w tym celu będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres do 12 miesięcy.

g) w celu realizacji prawnie uzasadnionego Interesu Administratora danych osobowych na podstawie art. 6 ust 1 lit f) RODO, który jest:

- realizacja obowiązków reklamacyjnych dotyczących Sklepu Internetowego, rozpatrywania reklamacji dotyczących Produktów,

- prowadzenia i funkcjonowania Sklepu Internetowego i zapewniania bezpieczeństwa korzystania z nich, w tym dla ujawniania nadużyć i dokonywania analiz, statystyk, realizacji ankiet, badania satysfakcji,

- przygotowanie i przedstawianie dopasowanych do zainteresowań i potrzeb osób, których dane osobowe dotyczą reklam oraz ofert i otrzymywania informacji handlowej, w szczególności przesyłania przez Administratora na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej zamówionego Newslettera;

- w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, w celu archiwizacji danych.

Dane w tym celu będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres 6 lat.

2. Aktywność Użytkownika w Sklepie Internetowym, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (chronologiczny zapis elektronicznych danych zawierający informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących Sklepu Internetowego służącego do świadczenia Usług Elektronicznych przez Administratora). Informacje zebrane w logach przetwarzane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) przez okres do 12 miesięcy przede wszystkim w celach związanych ze prowadzeniem Sklepu Internetowego i przetwarzane są w celach serwisowych, technicznych, analitycznych, statystycznych i na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem.

3. W pozostałym zakresie uzasadnionym celami przetwarzania dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak istnieć będzie podstawa prawna ich przetwarzania, chyba, że obowiązujące przepisy prawa wymagałyby dłuższego okresu ich przechowywania, np. dla wykorzystania w postępowaniach sądowych których stroną będzie podmiot danych i Administrator.

4. Z końcem okresu przechowywania i braku innej podstawy prawnej do ich przetwarzania, dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

§5 Odbiorcy

1. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.

2. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom wspierającym działalność Administratora, w tym w szczególności:

a) dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych [wsparcie IT w zakresie obsługi sklepu internetowego, hositng poczty email, usługi serwisowe, serwerowe),

b) podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności - obsługującym płatności elektroniczne lub karty płatnicze – w przypadku Klienta, który korzysta w Serwisie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Serwisie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności,

c) agencje marketingowe i dostawcy systemów IT służących do wspierania marketingu (w zakresie usług marketingowych),

d) dostawcy usług księgowych, prawnych, doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna).

3. Odbiorcą danych mogą być także dostawcy umieszczonych na stronie Serwisu Internetowego wtyczek społecznościowych, skryptów oraz innych podobnych narzędzi umożliwiających przeglądarce osoby odwiedzającej stronę Serwisu Internetowego pobieranie treści od dostawców wspomnianych wtyczek i przekazywanie w tym celu tym dostawcom danych osobowych osoby odwiedzającej, w tym również: Facebook Ireland Ltd. – Administrator korzysta na stronie Sklepu Internetowego z wtyczek społecznościowych serwisu Facebook i Instagram i w związku z tym gromadzi i udostępnia dane osobowe Usługobiorcy korzystającego ze strony Sklepu Internetowego do Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland) w zakresie i zgodnie z zasadami prywatności dostępnymi tutaj: https://www.facebook.com/about/privacy/ (dane te obejmują informacje o działaniach na stronie Serwisu – w tym informacje o urządzeniu, odwiedzanych witrynach, zakupach, wyświetlanych reklamach oraz sposobie korzystania z usług – niezależnie od tego, czy użytkownik sklepu internetowego ma konto na Facebooku i czy jest zalogowany do Facebooka).

3. Odbiorcą danych mogą być także organy władzy publicznej oraz podmioty wykonującym zadania publiczne np. w przypadku zgłoszenia oszustwa – właściwe organy wymiaru sprawiedliwości, a także w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa, np. prowadzenia postępowań kontrolnych u Administratora, ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy.

§6 Transfer danych poza EOG

Jeżeli Administrator przekazuje dane osobowe do państwa trzeciego. W przypadku przekazania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, takie przekazanie może odbyć się wyłącznie na zasadach określonych w art. 46, art. 47 lub 49 RODO. Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez: współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej; stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską; stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy. Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

§7 Profilowanie Danych Osobowych

Dane Osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane do celów tzw. profilowania zwykłego (np. dostosowywania komunikatów, banerów do zainteresowań), – aby lepiej dopasować kierowany przekaz informacyjny i marketingowy o Administratorze, jego produktach i usługach, a także podmiotów powiązanych z Administratorem [link]. Staramy się aby nasze materiały promocyjne, informacyjne i marketingowe były dla podmiotu danych wartościowe, dlatego w celu dostosowania informacji marketingowych do indywidualnych preferencji i zainteresowań danego Klienta [prezentowanie reklam, ofert, promocji (rabatów)] wykorzystywane są informacje dotyczące używania Sklepu internetowego, np. poprzez analizę tego jak często odwiedzasz Sklep Internetowy, dane o Zamówieniach, działaniach w kanałach sprzedaży Administratora (IP komputera, pliki cookie, preferowane sposoby zakupu), dane o zainteresowaniu ofertą/newsletterem lub asortymentem Administratora, dane socjodemograficzne (np. płeć, wiek, lokalizacja). Staramy się, aby informacje uzyskane wskutek profilowania przy użyciu zautomatyzowanych systemów informatycznych stanowiły podstawę do analizy oczekiwań Klientów, aminy kierunków działania Administratora, nie wpływając istotnie na decyzje Klienta.

§8 Dobrowolność podania Danych Osobowych

Podanie Danych Osobowych w Serwisie jest dobrowolne, ale konieczne dla realizowania jednego lub większej ilości celów przetwarzania danych osobowych wskazanych w § 4 ust 1 powyżej, których Administrator nie będzie mógł zrealizować w przypadku niepodania danych osobowych.

§9 Prawa podmiotu danych związane z ochroną danych osobowych

1. W przypadku dochodzenia Państwa praw, prosimy o kierowanie korespondencji na dane podane w § 2 Polityki. Prosimy jednocześnie o przesłanie wszelkich niezbędnych informacji, które pozwolą nam na jednoznaczną identyfikację tożsamości podmiotu realizującego prawa.

2. Każdy podmiot, którego dane Administrator przetwarza ma prawo:

a) dostępu do treści danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii, 10

b) żądania sprostowania,

c) usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),

d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

e) prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora, jeżeli przetwarzanie oparte jest o umowę [art. 6 ust 1 lit b) RODO] albo o zgodę [art. 6 ust. 1 lit. a) RODO],

f) prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych, w szczególności wobec marketingu bezpośredniego opartego na moc art. 6 ust 1 lit f) RODO. Prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych dla celów opartych na art. 6 ust 1 lit f) RODO z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją,

g) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

h) cofnięcia zgody, co może nastąpić w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonane przed jej wycofaniem. Zgody mogą zostać przez nich w każdej chwili odwołane, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,

3. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Danych osobowych następuje z naruszeniem obowiązujących przepisów, każdemu podmiotowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego. W tym celu, mogą się Państwo zwrócić do urzędu ochrony danych osobowych, który jest właściwy ze względu na Państwa miejsce zamieszkania. Mogą się Państwo zwrócić również do urzędu ochrony danych osobowych, który jest właściwy miejscowo dla naszej firmy. Dane kontaktowe znajdą Państwo poniżej: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl

§ 10 Pliki cookies oraz podobna technologia

1. Administratora za pomocą plików cookies (lub o funkcjonalności zbliżonej do cookies) zbiera informacje o każdej osobie odwiedzającej Sklep Internetowy. Serwis korzysta z tzw. plików Cookies (ciasteczka), a poniżej przedstawia się szczegółowe informacje w tym zakresie. Uzyskiwanie i przechowywanie informacji z wykorzystaniem cookies jest możliwe na podstawie wyrażenia przez użytkownika zgody. Standardowo przeglądarki internetowe lub inne oprogramowania zainstalowane na komputerze bądź innym urządzeniu podłączonym do sieci domyślnie zezwalają na umieszczanie plików cookies na takim urządzeniu

2. Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

3. Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

a) pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji;

b) sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji;

c) trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej.

4. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

Pliki cookies są przechowywane w celach inne niż niezbędne w tym w celach marketingowych na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Te pliki cookies są zatem aktywowane tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi zgodę na przechowywanie, wyrażając zgodę w okienku plików cookies w Serwisie Internetowym.

Ustawienie wybrane podczas pierwszej wizyty w odpowiedzi na powiadomienie (okienko) o pliku cookies zostanie zapisane. Wybrane ustawienia można w dowolnym momencie uregulować w ustawieniach prywatności.

5. Administrator wykorzystuje Cookies Administratora w następujących celach:

a) Konfiguracji serwisu i realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności Sklepu Internetowego - rozpoznania urządzenia i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb; zapamiętania danych potrzebnych do korzystania ze Sklepu Internetowego,

b) Analiz i badań oraz audytu oglądalności - tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Sklepu Internetowego korzystają z niego, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości, funkcjonalności Sklepu Internetowego,

c) Zapewnienia bezpieczeństwa Sklepu Internetowego.

Podstawą przetwarzania tak uzyskanych danych jest uzasadniony interes Administratora, jakim jest potrzeba zapewnienia najwyższej jakości treści prezentowanych przez Administratora poprzez ich dostosowanie do preferencji użytkowników oraz marketing - w tym bezpośredni - produktów i usług Administratora lub jego partnerów, przy czym w takim wypadku partnerzy nie biorą udziału w przetwarzaniu danych Klienta. W zakresie w jakim również partnerzy Administratora dostarczający narzędzia wspierające funkcjonowanie Sklepu Internetowego mogą mieć bezpośredni dostęp do tych informacji – podstawą prawną takiego przetwarzania jest wyrażona przez Klienta dobrowolna zgoda.

6. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Użytkownik ponadto może sprzeciwić się działaniom Administratora podejmowanym w celu opisanym powyżej. W przypadku wyrażenia zgody, w tym na prezentowanie, tworzenie, przyznanie i realizację dedykowanych reklam, ofert lub promocji (rabatów) dostosowanych do jej preferencji, może ona zostać w dowolnym momencie wycofana - nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

8. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

9. Każdy użytkownik Serwisów powinien dbać o bezpieczeństwo swoich urządzeń, które służą dostępowi do sieci Internet. Takie urządzenie powinno posiadać program antywirusowy z aktualną bazą definicji wirusów, aktualną i bezpieczną wersję przeglądarki internetowej oraz włączoną zaporę sieciową (ang. firewall). Użytkownik powinien ponadto cyklicznie sprawdzać, czy system operacyjny i programy zainstalowane na nim posiadają najnowsze aktualizacje, ponieważ w atakach wykorzystywane są błędy wykryte w zainstalowanym oprogramowaniu. Producenci programów starają się eliminować takie zagrożenia za pomocą aktualizacji.

10. Wykorzystanie plików cookies w celu zbierania za ich pośrednictwem danych w celach marketingowych lub innych niż niezbędne do wyświetlania strony internetowej, w tym uzyskania dostępu do danych zapisanych na urządzeniu Użytkownika, wymaga uzyskania zgody użytkownika. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana. Zezwolenie nie jest wymagane jedynie w przypadku plików cookies, których stosowanie jest niezbędne do świadczenia usługi telekomunikacyjnej (transmisja danych w celu wyświetlenia treści). Usunięcie lub zablokowanie zapisywania plików cookies oraz wycofanie zgody na wykorzystanie plików cookies możliwe jest za pośrednictwem ustawień przeglądarki. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod poniższymi linkami:

Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies

Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB

11. Dane z plików cookies będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu. Administrator może usunąć Dane Osobowe, jeśli przez 3 lata nie zostaną one wykorzystane do celów marketingowych chyba, że przepisy prawa będą zobowiązywać Administratora do dłuższego przetwarzania Danych Osobowych.

12. Administrator stosuje różne rozwiązania i narzędzia wykorzystywane dla celów analitycznych i marketingowych.

Współpracujemy tylko z partnerami przetwarzającymi, którzy są w stanie zapewnić odpowiedni poziom ochrony Twoich danych osobowych. Ujawniamy Twoje Dane Osobowe stronom trzecim lub urzędnikom publicznym, gdy jesteśmy do tego prawnie zobowiązani. Możemy ujawnić Twoje dane osobowe stronom trzecim, jeśli wyraziłeś na to zgodę lub istnieją ku temu inne podstawy prawne.

FACEBOOK ADS

Facebook Ads to system reklamowy w ramach serwisu Facebook i dostarczane jest przez Facebook, Inc., 1602 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA., którego używamy do wyświetlania reklam użytkownikom Facebook w ramach których Serwis korzysta z tzw. kodów remarketingowych. Kody wykorzystywane są w celu dopasowania zindywidualizowanych reklam do poszczególnych Klientów, a następnie ich wyświetlenia w sieci reklamowej danego dostawcy (Google, Facebook). Sieci te obejmują zarówno witryny dostawców, jak również ich partnerów handlowych. Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępna są na witrynach dostawców, w tym:

• Google: https://policies.google.com/technologies/types?hl=pl

• Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Używamy go do prowadzenia remarketingu i kampanii reklamowych w sieci reklamowej Facebooka, w celu tworzenia raportów skuteczności kampanii i śledzenia konwersji. Facebook Ads gromadzi dane behawioralne na temat użytkowników w oparciu o pliki cookie i zachowuje dane w swoich centrach danych, w tym w Lulea, w Szwecji w Unii Europejskiej. Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe – nie pozwalają nam na Twoją identyfikację. Możemy jedynie podejrzeć, jakie działania zostały przez Ciebie podjęte w ramach naszej strony. Informujemy Cię jednak, że Facebook może łączyć zbierane informacje z innymi informacjami o Tobie zebranymi w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Z poziomu swojego konta na Facebooku możesz również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności. Tutaj znajdziesz przydatne informacje w tym zakresie: https://www.facebook.com/ads/settings.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz bezpośrednio tam: https://www.facebook.com/privacy/explanation

GOOGLE ANALYTICS

dostarczane jest przez Google LLC, 1600 Ampitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Pliki cookies Google Analytics są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Sklepu Internetowego przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji.  Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners .

Możesz zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych danych przez pliki cookies na naszej i innych stronach, które wykorzystują GA, poprzez instalację odpowiedniej wtyczki do przeglądarki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Natomiast szczegółowo przetwarzanie danych w ramach GA opisane zostałoprzez Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

GOOGLE TAG MANAGER

Korzystamy  z narzędzia Google Tag Manager firmy Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Narzędzie to pozwala nam zarządzać skryptami na stronie internetowej Sklepu Internetowego np.  skrypty śledzenia konwersji z systemów reklamowych takich jak Google Ads, skrypty związane  ze zgodami udzielonymi przez Użytkownika, śledzące zachowanie Użytkownika przez narzędzia analityczne takie jak Google Analytics. Narzędzie Google Tag Manager jest stosowane do zarządzania tagami (znacznikami) strony internetowej za pośrednictwem interfejsu. Stosowanie Google Tag Manager nie wiąże się z zapisywaniem plików cookie ani gromadzeniem danych osobowych. Narzędzie to umożliwia działanie innych tagów, które w pewnych okolicznościach mogą gromadzić dane. Google Tag Manager nie korzysta z tych danych. Jeśli na poziomie domeny lub plików cookie została dezaktywowana opcja zapisywania, będzie to obowiązywać w odniesieniu do wszystkich tagów trackingowych, zaimplementowanych za pośrednictwem Google Tag Manager.

Jednak pozyskane w ten sposób dane są uogólnione -  zagregowane dane dotyczące uruchamiania tych skryptów, bez możliwości identyfikacji konkretnego Użytkownika. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem:

https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl  

GOOGLE ADS Google Ads

Usługa Google AdWords Remarketing stanowi ofertę Google LLC (www.google.com).

Z pomocą Google Adwords promujemy naszą stronę internetową w wynikach wyszukiwania oraz na stronach osób trzecich. W tym celu przy okazji odwiedzin naszej strony internetowej automatycznie pozostawiany jest w urządzeniu każdego odwiedzającego tzw. plik remarketing cookie firmy Google, który z pomocą pseudonimowego identyfikatora (ID) oraz na podstawie odwiedzanych przez Państwa stron umożliwia wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach.

 

Dalsze przetwarzanie danych ma miejsce tylko wtedy, gdy wyrazili Państwo zgodę wobec Google na łączenie historii przeglądania i użycia aplikacji z Państwa kontem oraz wykorzystanie informacji z Państwa konta Google do personalizowania reklam, które wyświetlane są na stronach internetowych. Jeśli w takim przypadku będziecie Państwo zalogowani podczas wizyty na naszej stronie internetowej w serwisie Google, Google wykorzysta Państwa dane razem z danymi Google Analytics w celu stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla celów remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Google łączy tymczasowo Państwa dane osobowe z danymi Google Analytics, aby utworzyć grupy docelowe.

– narzędzie to mierzy skuteczność kampanii reklamowych realizowanych przez Administratora, pozwalając na analitykę takich danych jak np. słowa kluczowe czy liczba unikalnych użytkowników. Informacje na  temat przetwarzania danych przez Google w zakresie powyższej usługi dostępne są pod linkiem: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl

INNE WTYCZKI PORTALI SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Na stronie używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy takie jak: Facebook, Instagram oraz Pinterest.

Wyświetlając naszą stronę internetową, która zawiera taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy ani nie jesteś u niego akurat zalogowany. Taka informacja wraz z Twoim numerem IP jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.

Jeśli natomiast zalogowałeś się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym.

Jeśli użyjesz danej wtyczki, by udostępnić materiał, to odpowiednia informacja zostanie

również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana.

Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się

osobom dodanym jako Twoje kontakty. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego

przetwarzania i wykorzystywania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz

Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej

prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

• Facebook – https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy

• Pinterest – https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy

Jeżeli nie życzysz sobie, by serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie musisz wylogować się z tego serwisu. Możesz również zastosować rozszerzenia do przeglądarki blokujące skrypty – wtedy uniemożliwisz ładowanie się tych wtyczek.

 

HUBSPOT

HubSpot Analytics (HubSpot, Inc.) HubSpot Analytics to usługa analityczna świadczona przez HubSpot, Inc. Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania. HubSpot CRM to usługa zarządzania bazą danych użytkowników świadczona przez HubSpot, Inc. Gromadzone Dane Osobowe: adres e-mail, numer telefonu oraz różne rodzaje Danych określone w polityce prywatności usługi.

Hubspot to narzędzie online do marketing przychodzącego (tzw. Inbound marketing) i sprzedaży, z której korzystamy w marketingu e-mailowym, automatyzacji marketingu, personalizacji stron internetowych i integracji danych CRM o potencjalnych klientach z ich danymi behawioralnymi. HubSpot gromadzi historię przeglądania (tylko z naszej strony) oraz dane osobowe użytkownika pozyskane za pośrednictwem formularzy. Korzystanie z narzędzia HubSpot  wiąże się z wykorzystaniem dodatkowych plików cookies. Szczegółowy zakres oraz sposób działania poszczególnych cookies został opisany na stronie HubSpot: https://knowledge.hubspot.com/reports/what-cookies-does-hubspot-set-in-a-visitor-s-browser Produkty HubSpot są hostowane w amerykańskich centrach danych, a HubSpot przechowuje dane użytkowników przez 12 miesięcy. (Cel przetwarzania danych: Analityka, Śledzenie konwersji na podstawie zgody, Podstawa prawna: Art. 6(1)(a) RODO). Narzędzie HubSpot monitoruje użytkowników za pomocą plików cookie przeglądarki, co oznacza, że: Aktywność użytkownika jest monitorowana anonimowo. Jeżeli użytkownik przekaże swoje dane w jednym z formularzy, to HubSpot skojarzy jego poprzednie odsłony poszczególnych podstron na podstawie śledzącego pliku cookie. Istnieje możliwość usunięcia plików cookies, co oznacza że użytkownik będzie w takiej sytuacji traktowany jako nowy użytkownik i zostanie mu przypisany nowy plik cookie. HubSpot przypisze wyświetlenia strony do użytkownika, jeśli użytkownik kliknie łącze w wiadomości e-mail, która kieruje do strony z zainstalowanym kodem śledzenia HubSpot. Więcej szczegółów znajduje się na stronie: https://knowledge.hubspot.com/account/how-does-hubspot-track-visitors

 

VIMEO

Na naszej stronie internetowej można oglądać filmy przesłane do Vimeo (Vimeo Inc., 555 West 18th Street, Nowy Jork, NY 10011, USA („Vimeo”). Jeśli odwiedzasz jedną z naszych stron z wtyczką Vimeo, nawiązywane jest połączenie z serwerami Vimeo. Serwer Vimeo jest informowany o tym, które z naszych stron odwiedziłeś. Ponadto Vimeo otrzyma Twój adres IP. Dotyczy to również sytuacji, gdy nie jesteś zalogowany na koncie Vimeo podczas odwiedzania naszej strony internetowej lub nie masz konta Vimeo. Informacje są przesyłane na serwer Vimeo w USA. Jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie Vimeo, Vimeo umożliwia powiązanie zachowań związanych z przeglądaniem bezpośrednio z Twoim osobistym profilem. Możesz temu zapobiec, wylogowując się z konta Vimeo przed odwiedzeniem naszej strony internetowej.

Aby uzyskać więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika, zapoznaj się z Polityką prywatności Vimeo pod adresem https://vimeo.com/privacy

 

AKAMAI

Nasza strona korzysta z usług dostarczania, bezpieczeństwa i analizy świadczonych przez Akamai Technologies, Inc., Cambridge, MA, USA („Akamai”).

Korzystamy z usług Akamai, aby przyspieszyć działanie naszej strony i ją chronić.

Usługi te wykorzystują pliki cookie, pliki tekstowe, sygnały nawigacyjne w sieci Web i interfejsy przeglądarki, które tworzą pliki dziennika umożliwiające firmie Akamai: (i) szybkie, niezawodne i bezpieczne udostępnianie witryny internetowej, (ii) wykonywanie analiz działania witryny i wynikającego z niego doświadczenia użytkownika, (iii) przeprowadzanie analiz bezpieczeństwa, (iv) zapobieganie dostępowi do witryny internetowej przez osoby nieupoważnione oraz (v) tworzenie raportów o działaniach z punktów (i)-(iv) dla klientów.

Generowane w ten sposób pliki dziennika mogą zawierać dane osobowe (w postaci adresów IP, działań podejmowanych na witrynie internetowej oraz oceny korzystania z witryny przez użytkownika). Akamai może przesyłać te dane osobowe (z plików dziennika, np. adresy IP) na swoje serwery, przechowywać je oraz przetwarzać. Większość serwerów Akamai znajduje się w Stanach Zjednoczonych. Akamai zapewnia, że przekazywanie danych osobowych obywateli UE poza Europejski Obszar Gospodarczy spełnia wymogi stosownych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.  W tym celu Akamai wdrożyła uznane prawnie mechanizmy dot. danych, np. tzw. standardowe klauzule umowne UE. Akamai nie będzie wykorzystywać tych danych do identyfikacji ani profilowania osób fizycznych.

Więcej informacji o warunkach użytkowania w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Akamai oraz wytyczne Akamai dot. ochrony danych osobowych można znaleźć pod adresem https://www.akamai.com/uk/en/privacy-policies.

 

HOTJAR

Nasza storna korzysta z rozwiązań dostarczanych przez Hotjar Ltd. Hotjar pozwala na analizowanie zachowań dzięki usługom, takim jak: nagrywanie ruchów użytkownika na stronie, ścieżki konwersji, ankiety i badania opinii użytkowników oraz formularze online,  heatmapy. Hotjar kompletuje informacje o sposobie korzystania użytkowników z witryny i są generowane za pomocą kodu śledzącego oraz plików cookies, a następnie są one przesyłane i przechowywane na serwerach Hotjar. Kod śledzący Hotjar może zbierać poniższe informacje:

Przy pomocy urządzenia oraz przeglądarki użytkownika Hotjar może zbierać poniższe dane:

a) adres IP urządzenia (zakodowany w sposób uniemożliwiającym identyfikację użytkownika),

b) adres email oraz imię i nazwisko użytkownika,

c) rodzaj urządzenia wraz z jego parametrami oraz rodzaj przeglądarki,

d) lokalizacja (tylko nazwa kraju z którego nastąpiło połączenie),

Zbierane informacje wykorzystujemy w celu analizowania i rozwoju naszej strony oraz usług w ramach nich dostępnych. Pliki cookies wykorzystywane przez Hotjar mają zróżnicowany czas trwania; niektóre wygasają po 365 dniach, niektóre zaraz po zakończeniu sesji.

Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe działania, przejdź do strony: https://www.hotjar.com/opt-out

§ 11 Zmiany polityki prywatności

1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. W przypadku aktualizacji Polityki Użytkownik zostanie o tym powiadomiony poprzez wyświetlenie informacji lub poprzez wysłanie Użytkownikowi wiadomości e-mail. W niektórych przypadkach Użytkownik może być powiadomiony z wyprzedzeniem o aktualizacji Polityki, zaś fakt korzystania z usług sklepu internetowego będzie oznaczał akceptację zaktualizowanej wersji Polityki.

2. Użytkownik, który nie akceptuje warunków świadczenia usług w Sklepie internetowym po wejściu w życie nowszej wersji Polityki, może zaprzestać korzystania z usług Sklepu internetowego.

 

a) dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu, Programu Care Club i świadczonych Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszym pkt 5 Regulaminu.

b) dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszym pkt 5 Regulaminu.

6. Każdej osobie przysługuje:

a) prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

b) Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.

c) Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.